Obchodní podmínky a Reklamační řád

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) Daniely Dénešové, se sídlem Staroměstské náměstí 461/28, 110 00, Praha 1 - Staré Město, identifikační číslo: 88236226, Kontaktní údaje: shop@vjmafia.space („prodávající“) upravují práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávající, jako podnikatelem, a jinou fyzickou osobou, jako spotřebitelem, („kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávající, který je provozován na adrese: [vjmafia.space] („kupní smlouva“).
  1.2. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  2. Uživatelský účet
  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávající může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  3. Koupě
  3.1. Prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu prodávající je informativního charakteru a prodávající není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku (89/2012 Sb.) se nepoužije.
  3.2. Ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávající uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, zejména ve vztahu k nákladům spojeným s dodáním zboží. V takovém případě prodávající kontaktuje kupujícího.
  3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  3.3.1. objednávaném zboží;
  3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a
  3.3.3. nákladech spojených s dodáním zboží.
  3.4. Smluvní vztah mezi prodávající a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávající zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku nepřijmout bez uvedení důvodu. V takovém případě neprodleně vrátí jakékoliv přijaté platby kupujícímu.
  3.5. Prodávající poskytuje kupujícímu zboží výhradně k osobnímu použití a nikoliv za účelem dalšího přeprodeje. Kupující se zavazuje, že nebude zboží dále přeprodávat.
  4. Platební podmínky
  4.1.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží uhradí kupující prodávající bezhotovostně platební kartou, pomocí služby GoPay, anebo prostřednictvím bankovního převodu na účet: 2501413945/2010, IBAN: CZ77 2010 0000 0025 0141 3945, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX (Fio banka) bezprostředně po zadání objednávky, anebo v případě objednávky na dobírku v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce.
  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávající také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
  4.3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinna vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  5. Odstoupení od kupní smlouvy
  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku (89/2012 Sb.) nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku (89/2012 Sb.) právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávající vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení prodávající. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávající, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostním převodem na účet uvedený kupujícím, popřípadě jiným způsobem dohodnutým mezi stranami. Prodávající není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávající odeslal. Prodávající je oprávněna jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6. Dodání zboží
  6.1. Prodávající dodá kupujícímu zboží způsobem zvoleným při zadávání objednávky, a to prostřednictvím poskytovatele kurýrních nebo poštovních služeb zvoleného kupujícím při zadávání objednávky, a to do 30 pracovních dnů od potvrzení objednávky.
  6.2. Prodávající neručí za zboží během přepravy.
  6.3. Kupující je povinen přijatou zásilku převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad vše ihned ohlásit přepravci samotnému.
  7. Reklamační podmínky
  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
  7.2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
  7.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od kupní smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
  7.4. Prodávající není povinna nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
  7.5. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
  7.6. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávající nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
  7.7. Kupující je povinen sdělit prodávající, jakou opravu vady si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávající je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
  7.8. Kupující je povinen prokázat nákup zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávající nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
  7.9. Prodávající je povinna bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
  7.10. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  7.11. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávají jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
  7.12. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
  8. Ochrana osobních údajů
  8.1. Podmínky ochrany osobních údajů kupujícího jsou upraveny v samostatném dokumentu.
  9. Zasílání obchodních sdělení
  9.1. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávající na svou elektronickou adresu.
  10. Závěrečná ustanovení
  10.1. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky.
  10.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávající a kupujícím z kupní smlouvy.
  10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je prodávající archivována v elektronické podobě a není přístupná.
  10.5. Kontaktní údaje prodávající:
  Adresa pro doručování: Daniela Dénešová, Staroměstské náměstí 461/28, 110 00, Praha 1 - Staré Město.
  Email: shop@vjmafia.space

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1.1 2021.